Search

ข้อควรรู้ก่อนจดทะเบียนธุรกิจ

Updated: Apr 7, 2020เมื่อท่านตัดสินใจว่าจะทำธุรกิจเป็นของตนเองและรู้ว่าจะทำธุรกิจอะไร สิ่งต่อไปคือท่านต้องเลือกว่าจะดำเนินธุรกิจในรูปแบบใด ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ บุคคลธรรมดา เรียกอีกอย่างว่า ธุรกิจเจ้าของคนเดียว ลักษณะคือการตัดสินใจต่างๆเป็นสิทธิของผู้เป็นเจ้าของเพียง คนเดียว ลงทุนคนเดียว คิดคนเดียว ทำคนเดียว รับผลกำไรและขาดทุนเพียงคนเดียว ซึ่งธุรกิจประเภทนี้จะดีมากถ้าเจ้าของกิจการไม่มีปัญหาเรื่องเงินทุนหมุนเวียน เพราะธุรกิจประเภทนี้ไม่สามารถระดมทุนจากใครได้นิติบุคคลเป็นรูปแบบธุรกิจที่บุคคล 2 คนขึ้นไปทำร่วมกัน ซึ่งจะแบ่งผลกำไรตามอัตราส่วนที่แต่ละคนได้ลงทุน ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1.ห้างหุ้นส่วนสามัญ - ไม่จำเป็นต้องเป็นนิติบุคคล - ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบในหนี้สินไม่จำกัดจำนวน - ถ้าไม่จดทะเบียนจะมีสถานะเป็นคณะบุคคล ถ้าจดทะเบียนจะมีสถานะนิติบุคคล เรียกว่า “ห้าง หุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล”

2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด - ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และมีผู้เริ่มก่อการจัดตั้งไม่น้อยกว่า 2 คน - ความผิดชอบแบ่งเป็นจำกัดความรับผิด และแบบ ไม่จำกัดความรับผิด

3.บริษัทจำกัด - ผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน - แบ่งเงินลงทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นละเท่าๆกัน - สามารถระดมทุนได้มากและง่าย - ลักษณะการตัดสินใจเป็นไปในรูปแบบบริษัท


#บริษัทบัญชี #รับทำบัญชี #ภาษี #จดทะเบียนบริษัท

13 views0 comments

© 2023 by บริษัท เอ็นที.แอบโซลูท จำกัด / บริษัทบัญชี